PRIVACY POLICY

PVL Architecten

Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1.      Dit is de privacy policy van PVL Architecten (ondernemingsgegevens: zie artikel 3 hieronder) (hierna ook “wij” of “ons”). Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door PVL Architecten en/of haar architecten of aangestelden (al dan niet via  onze website beschikbaar op http://pvlarchitecten.be - hierna: de “Website”).

PVL Architecten is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel belang is. Deze privacy policy beoogt u op een behoorlijke en transparante wijze te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door PVL Architecten.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.2.      Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website.

In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: isabelle@pvlarchitecten.be.

1.3.      PVL Architecten behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op de Website.

2.         Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

2.1.      PVL Architecten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. PVL Architecten is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij het doel en de middelen van de verwerking bepaalt en instaat voor de rechtmatige en correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

2.2.      PVL Architecten treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden of medewerkers van PVL Architecten die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsook verwerkers die zij inschakelt (zie artikel 6 hieronder), hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

3.         Hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm(en):                                               BVBA

Vennootschapsnaam:                                      Architectenbureau Pieter Popeye

Handelsnaam:                                                  ‘PVL Architecten’         
 

Maatschappelijke zetel:                                    Nieuwpoortsteenweg  84 bus A

                                                                       8670 Koksijde

Ondernemingsnummer:                                    0870.097.819

Telefoonnummer:                                             058/51.48.15

E-mail:                                                            isabelle@pvlarchitecten.be
 

Hyperlink Website:                                           http://pvlarchitecten.be

4.         Welke gegevens verwerken wij van u en op welke wijze?      

4.1.      PVL Architecten verwerkt volgende (persoons)gegevens van u:

uw persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;

indien u een onderneming bent: naam van uw onderneming, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer;

uw financiële gegevens: bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens;

elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer u de Website bezoekt: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die u hebben doorverwezen, door u bezochte pagina’s op de Website (en datum en tijd);

persoonlijke kenmerken indien nodig (bv. voor indiening van een bouwaanvraagdossier): bv. geboortedatum, leeftijd, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit:

beeldopnames (bv. van uw woning) in het kader van het opmaken van ontwerpen, plannen en meetstaten e.d.;

leefgewoonten indien nodig (bv. voor het opmaken van ontwerpen voor een woning);

gegevens die u overmaakt wanneer u bij PVL Architecten solliciteert, bv. inzake opleiding en vorming, beroep en betrekking (cv en andere gerelateerde informatie).

4.2.      PVL Architecten kan uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen dan wel onrechtstreeks via derden.

PVL Architecten kan uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van een overeenkomst (een architectenovereenkomst, een overeenkomst inzake het verlenen van (ontwerp- en advies)diensten of enige andere overeenkomst met u), wanneer u een offerte aanvraagt of diensten laat uitvoeren, wanneer u contact opneemt met PVL Architecten, telefonisch, schriftelijk of via de Website dan wel via cookies op de Website.

PVL Architecten kan uw gegevens ook ontvangen via derden (al dan niet als verwerker in opdracht van PVL Architecten). Zo kan PVL Architecten ook gegevens van aannemers, leveranciers of andere actoren, ondernemingen of dienstverleners in het bouwproces verwerken bij de uitvoering van architectenopdrachten.

4.3.      De verwerking van uw (persoons)gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 5 hieronder.

5.         Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

5.1.      PVL Architecten verwerkt uw persoonsgegevens voor:

Klanten- en leveranciersbeheer:

Wij verwerken uw persoonsgegevens om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en u de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over ons architectenbureau, onze architecten, onze projecten, onze dienstverlening, bouwtechnische aspecten, de aangerekende honoraria of andere met onze dienstverlening gerelateerde informatie.

Tevens verwerken wij uw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, het uitvoeren en opvolgen van architectenopdrachten, administratie, facturatie en boekhouding.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u als klant/bouwheer (o.m. inzake onze architectenopdrachten en dienstverlening, m.i.v. het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies en het toezicht houden op werkzaamheden).

De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u en/of om op uw verzoek bepaalde maatregelen te nemen vóór of met het oog op het sluiten van deze overeenkomst.

Tevens kunnen wij in het kader van de overeenkomst met de klant/bouwheer of op basis van onze gerechtvaardigde belangen gegevens van aannemers, leveranciers, of andere actoren, ondernemingen of dienstverleners betrokken in het bouwproces verwerken.

Indien u bepaalde van uw persoonsgegevens, zoals identificatiegegevens en/of financiële gegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt, dan kunnen wij u niet contacteren en/of kunnen wij onze architectenopdracht of andere diensten niet uitvoeren.

Sollicitantenbeheer (werving en selectie):

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een sollicitatie bij PVL Architecten. Dit kan op basis van de voorbereiding en/of uitvoering van een (arbeids)overeenkomst met u, uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen.     
 

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om de dienstverlening en expertise van PVL Architecten te optimaliseren. Zo kan PVL Architecten u bv. contacteren voor het plaatsen van een review of project op onze Website. Dit kan op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

Direct marketing:

            Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via een nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over ons architectenbureau, onze dienstverlening, projecten of andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn.

            Indien u klant bent van ons, gebeurt dit op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen. Indien u geen klant bent van ons, zal uw voorafgaande toestemming worden gevraagd. Dergelijke toestemming is vrij en zal op elk moment kunnen worden ingetrokken.

Het verzorgen van een optimale werking van onze Website:

Wanneer u de Website bezoekt of raadpleegt, kunnen bepaalde elektronische gegevens worden verwerkt, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de Website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookies policy: hyperlink voorzien.

De doorgifte aan leveranciers, (onder)aannemers, (bouw)partners, externe dienstverleners en/of andere contractspartijen van PVL Architecten voor de uitvoering van voorgaande punten.        

Het naleven van toepasselijke wetgeving.

Bepaalde gegevens moeten wij verwerken in het kader van het naleven van bepaalde wetgeving van toepassing op architecten en hun beroep/activiteiten.

5.2.                  De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming” of van profilering.

6.         Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast PVL Architecten)?

6.1.      De volgende (categorieën van) ondernemingen, entiteiten of organisaties ontvangen en/of kunnen uw persoonsgegevens verwerken (al dan niet als verwerker in opdracht van PVL Architecten):

partners, leveranciers, (onder)aannemers, externe dienstverleners of actoren/ondernemingen in het bouwproces (bv. studiebureaus, ingenieurs, andere architecten, bouwpromotoren, immobiliënmakelaars e.d.) waarop PVL Architecten beroep doet en die uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken in het kader van de architectenopdracht (bv. onze IT leverancier(s), netwerkbeheerder(s), ondernemingen die betalings- en facturatiediensten, marketing diensten of analytische diensten verlenen aan PVL Architecten).

overheidsinstanties (bv. bij de indiening en behandeling van een bouwaanvraag);

de boekhouder(s), accountant(s) en bedrijfsrevisor(en) van PVL Architecten;

de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van PVL Architecten;

de juridische adviseur(s) van PVL Architecten (bv. advoca(a)t(en), gerechtsdeurwaarder(s)).

6.2.      Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden die geen gegevens verwerken in opdracht van PVL Architecten, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

6.3.      PVL Architecten kan verplicht worden uw persoonsgegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op PVL Architecten rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

7.         Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

7.1.      Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 5           bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere    wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

7.2.      Zo zullen wij bv. bepaalde sociale documenten i.v.m. personeel 5 jaar bijhouden en bepaalde             boekhoudkundige en fiscale documenten 7 jaar. Gegevens van sollicitanten zullen wij tot 3 jaar             na de sollicitatie bijhouden, tenzij wij de gegevens nodig hebben om ons te verweren tegen een         eventuele vordering (bv. inzake discriminatie in het rekruteringsproces) in welk geval wij de         gegevens tot 5 jaar kunnen bijhouden. Voor andere bepaalde gegevens kunnen ook specifieke        wettelijke bewaringstermijnen gelden. Uw gegevens kunnen in principe tot 10 jaar bijgehouden            worden in het kader van aansprakelijkheid.

8.         Wat zijn uw rechten?  

8.1.      U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

8.2.      U hebt het recht om ons te verzoeken om:

inzage van uw persoonsgegevens.

U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan PVL Architecten u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

verbetering van uw persoonsgegevens;

verwijdering van uw persoonsgegevens indien:

de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door PVL Architecten werden verwerkt;

u een gegeven toestemming heeft ingetrokken;
 

u bezwaar maakt tegen de verwerking; 
 

de persoonsgegevens onrechtmatig door PVL Architecten zouden zijn verwerkt;          

dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of     
 

de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.

beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u:

de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, betwist;

de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;         

PVL Architecten deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

 

in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van PVL Architecten zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.   

8.3.      U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

            U zal te allen tijde en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kan zich eenvoudig verzetten door dit te laten weten via isabelle@pvlarchitecten.be en/of via uitschrijving op de Website. U zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In deze mailings wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

8.4.      U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht ons te vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door PVL Architecten berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.5.      Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

8.6.      U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kunt u ook PVL Architecten zelf contacteren: isabelle@pvlarchitecten.be.

8.7.      De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

8.8.      Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan PVL Architecten op pieter@pvlarchitecten.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan uw identiteit, mogen wij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

9.         Wat zijn onze verplichtingen?

9.1.      Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. onze systemen, platformen, servers en de Website van PVL Architecten.

9.2.      Wij houden een register van onze verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3.      Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).

9.4.      Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

            In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u PVL Architecten contacteren op het e-mailadres isabelle@pvlarchitecten.be.

9.5.      Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de AVG, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen? Contacteer ons gerust: isabelle@pvlarchitecten.be.